Đối tượng nào được cấp hóa đơn điện tử

theo lần phát sinh?

Leave a comment

Gọi tư vấn: 028.77759.888